Ko smo mi - O Krugu

Udruženje Krug podrške je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti socijalne delatnosti, obrazovanja, zaštite ljudskih prava i zaštite zdravlja.

Naš tim

Irena Radulović

Član tima - Irena

Strukovna medicinska sestra sa dvadesetčetvorogodišnjim iskustvom u struci, zaposlena u Institutu za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju reumatičnih i kardiovaskularnih bolesti Niška Banja. Pored završenih Visokih strukovnih studija na Medicinskom fakultetu u Nišu, učesnik je i brojnih seminara i edukativnih radionica. Poznaje rad u institucionalnom i vaninstitucionalnom obliku zaštite zdravlja. Otvorenog duha i kreativna.

Ivana Milosavljević

Član tima - Ivana

Studirala i diplomirala na Defektološkom fakultetu u Beogradu (FASPER). Kreator je i voditelj brojnih edukativno-interaktivnih radionica. U svojstvu stručnog saradnika radila u osnovnoj školi u Prokuplju i kao pedagoški asistent u osnovnoj školi na Malti. Ima iskustvo rada na SOS telefonu za osobe sa invaliditetom žrtve nasilja, kao i višegodišnje iskustvo u radu sa decom sa autizmom, hiperaktivnim poremećajem i motoričkim teškoćama. Jedno od najvećih iskustava iz oblasti defektološke nauke i prakse jeste lično iskustvo odnosno život sa osobom sa mentalnim teškoćama. Volonterskim radom podržala i aktivno učestvovala u ideji osnivanja Valdorf škole na Malti. Međunarodno priznati sertifikati o učešću na konferenciji Journey into the ADHD World, Malta 2014. i Understanding the D Word - Dyslexia & Beyond, Malta 2014. Koautor kursa i publikacije Conscious Parenting: Mindful Living Course for Parents , Malta 2015. Potvrda Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu o uspešno završenoj obuci po akreditovanom programu Primena Montesori metode u radu sa osobama sa invaliditetom u Nišu 2017.
Odmerena, uporna, posvećena i temeljna u svemu što radi, dobar koordinator, entuzijasta i osoba koja veruje da marljivim radom i sa ljubavlju u srcu sve teškoće u životu mogu biti ublažene i prevaziđene.

Anđelija Radulović

Član tima - Anđa

Diplomirani psiholog. Društvena, komunikativna i realna. Odličan organizator, iskrena i ambiciozna. Pohađala je više edukativnih i interaktivnih radionica i seminara.

Kako je nastao Krug podrške

Udruženje Krug podrške je nastalo i uobličilo se posle dugogodišnjeg istraživanja, neprekidnog učenja i iskustvenog prolaženja svojih članova kroz teške životne situacije, uvek sa pitanjem - kakva je podrška potrebna da bi teško postalo lako. Ono što je najviše uticalo na to da se udružimo jesu pre svega naše životne priče, lično životno iskustvo i trnovit put kojim smo prolazili, a potom i svest o položaju velikog broja ljudi oko nas, posebno iz marginalizovanih grupa, kao i želja da izađemo u susret, podržimo i pomognemo. Kroz odrastanje i školovanje, socijalni problemi su uvek bili prisutni i pratili su nas i ljude oko nas. Suočavanjem sa nemogućnošću institucija da izađu u susret mnogim potrebama, uglavnom zbog nedostatka kapaciteta, stvarala se ideja da prerastemo u organizaciju koja će aktivno učestvovati u rešavanju problema.

Formiranjem Udruženja odlučili smo da našim dosadašnjim iskustvom i u međuvremenu stečenim znanjima olakšamo drugima u naporima da ostvare svoja prava i reše nevolje.

Uspešni primeri mnogih udruženja čiji rad pratimo i veoma cenimo, uverili su nas da su poboljšanja u zajednici moguća aktivnim delovanjem svih nas.

Svakim novim danom snažila je i potreba za stvaranjem funkcionalnijeg, zdravijeg i srećnijeg društva. Mnoge od nas muče slična ili ista pitanja. Saplićemo se u sličnim ili istim situacijama. Susrećemo se sa teškoćama i ne znamo kako dalje. Svesni smo da sami ne možemo sve da rešimo, a ne znamo koga da pitamo. Svakome od nas u pojedinim situacijama treba neki vid podrške. Ideje su se nizale i nadovezivale na postojeće, doprinoseći konačnoj odluci da iz neformalnog društva istomišljenika prerastemo u Udruženje građana sa konkretnim ciljevima i planovima i da reči, razmišljanja i znanja pretvorimo u dela i podelimo sa drugima.

Poruka tima

Hajde da podržimo jedni druge. Hajde da svako prepozna sopstvene potrebe i da se međusobno razumemo. Hajde da pružimo podršku i onima koji imaju drugačije načine zadovoljavanja svojih potreba od nas. Hajde da pružimo podršku deci sa teškoćama u razvoju. Hajde da podržimo osobe sa invaliditetom. Hajde da podržimo osobe sa mentalnim teškoćama. Hajde da razumemo put koji prolaze članovi njihovih porodica i da im pružimo podršku na tom putu. Hajde da sprečimo nasilje. Hajde da prilagodimo škole deci, a ne decu školi. Hajde da prihvatimo različitost. Hajde da sprečimo sve ono što iz bola i tuge može nastati, a našim nečinjenjem se može uvećati (i uvećati ono bolno već postojeće). Hajde da ublažimo i da sprečimo. Hajde da širimo samo dobrotu i ljubav. Hajde da se povežemo, družimo, radimo i na taj način ojačamo i proširimo krug podrške.

Opšti cilj

Opšti cilj Udruženja je unapređivanje kvaliteta života i lični razvoj dece, mladih i odraslih, dece sa teškoćama u razvoju, osoba sa invaliditetom, osoba sa mentalnim teškoćama, dece i mladih u „riziku“, porodica sa problemima u komunikaciji, marginalizovanih grupa i članova porodica ovih grupa.

Specifični ciljevi

Kako bi ostvarilo svoj opšti cilj, Udruženje je definisalo sledeće specifične ciljeve:

 • Ublažavanje primarnih posledica nastalih samom teškoćom, prevencija sekundarnih posledica kao što su izolacija, odbačenost, nemogućnost osamostaljivanja, stigmatizacija, bolesti zavisnosti i slično, i tercijalna prevencija (resocijalizacija i socijalna integracija).
 • Utvrđivanje potreba osoba sa teškoćama i članova njihovih porodica, utvrđivanje potreba institucija, u svrhu jačanja saradnje i što adekvatnije podrške
 • Senzibilizacija i stimulacija šire društvene zajednice na aktivnije učešće u podršci i svesnije saglegavanje problematike sa kojom se suočavaju deca sa teškoćama u razvoju, odrasle osobe sa mentalnim teškoćama, osobe sa invaliditetom, kao i članovi njihovih porodica
 • Promovisanje sposobnosti članova koji pripadaju ugroženim i marginalizovanim grupama, poboljšanje njihovog položaja u društvu i kvaliteta njihovog života u celini kao i povećanje tolerancije šire društvene zajednice
 • Podsticanje razvoja vaninstitucionalnih oblika usluga kroz podršku, informisanje i senzibilizaciju članova i društvene zajednice
 • Osnaživanje porodice na zajedničko delovanje i prevazilaženje problema u komunikaciji, poboljšanje partnerskih odnosa, odnosa sa decom, sa širom porodicom, kolegama i širom društvenom zajednicom sa ciljem povećanja nivoa funkcionalnosti članova porodica
 • Podsticanje i podrška inkluzivnom obrazovanja kroz saradnju sa roditeljima, vaspitno-obrazovnim ustanovama i širom društvenom zajednicom
 • Prevencija i suzbijanje poremećaja u društvenom ponašanju
 • Prevencija bolesti zavisnosti
 • Prevencija svih oblika nasilja

Misija Kruga podrške

Naša misija je da doprinesemo razvoju funkcionalnijeg, zdravijeg i demokratskog društva jačanjem potencijala pojedinaca i da podstaknemo širu društvenu zajednicu na aktivnije učešće.
Kako bismo sledili našu misiju, u okviru ciljeva definisali smo i aktivnosti:

 • Organizovanje individualnih i grupnih tretmana, edukacija i savetodavna podrška
 • Organizovanje skupova, savetovanja i seminara, kreativnih edukativnih radionica, samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama
 • Promovisanje i unapređenje zdravlja. Motivacija za učenje novih životnih veština i konstruktivnog rešavanja konflikta, učenje veštine nenasilne komunikacije, jačanje samopouzdanja, i sl.
 • Identifikovanje dece i omladine u “rizku“, kroz neposredan rad, obradom statističkih podataka, anketiranjem, intervjuom i korišćenjem drugih metoda
 • Prikupljanje i analiza naučne i stručne literature u oblasti socijalne delatnosti, obrazovanja, zaštite ljudskih prava i zaštite zdravlja
 • Prikupljanje donacija radi materijalne i nematerijalne podrške realizaciji ciljeva Udruženja
 • Organizovanje akcija uz uključivanje volontera
 • Saradnja sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inotranstvu koje sa bave istim ili srodnim temama
 • Promovisanje i unapređenje svih oblika saradnje sa organima države i lokalne samouprave

Vizija Kruga podrške

Krug podrške teži humanom i pravednom društvu, aktivnih, produktivnih i zadovoljnih građana u kome će oni svoja zakonom garantovana prava ostvarivati bez diskriminacije i u nenasilnoj atmosferi.

Vrednosti Udruženja

Vrednosti na kojima Udruženje temelji svoj rad:

 • profesionalnost i odgovornost
 • posvećenost i savesnost
 • kreativnost i inovativnost
 • istrajnost u dostizanju održivih i merljivih rezultata
 • osetljivost za probleme i individualne potrebe ranjivih grupa
 • solidarnost
 • nenasilje u komunikaciji
 • poštovanje integriteta ličnosti
 • tolerancija, antidiskriminacija i promovisanje različitosti i rodne i polne ravnopravnosti
 • jednakost šansi
 • transparentnost i nezavisnost u delovanju
 • otvorenost za saradnju i umrežavanje sa pojedincima, udruženjima, organizacijama i institucijama koji dele iste ili slične ciljeve i poštuju iste vrednosti